Спецпредложение
стеклопластик РСТ  от 43руБ/М2
подробнее »
подробнее »
 
КрасИзолит
Вакансии English
Пс
Гл
Кр.с
 
 
Поиск по сайту
>>
 
КАТАЛОГ МАТЕРИАЛОВ
 
Главная / LANGUAGES / СНГ / киргизский

киргизский

 

 

 

Биз жθнYндθ

   Биз  — Сибирь жана Россиянын аймагын θндYрYштYк агломераттар менен камсыздоочу ишканалар  тобубуз. 1998-жылдан баштап биз изоляциялык материалдарды жеткирYY иштерин аткарабыз. Башынан баштап жана  бир азыраак  азыркы убакытка чейин мекеменин ишмердYYлYгY Красноярск шаарында Е.В.Шеметов деген ишкер аркылуу жYргYзYлθт. 2002-жылы Красноярск шаарында «КрасИзолит» ООО ишканасы, 2003-жылы Новосибирск шаарында «Плит-Сервиз» ОООсу, ал эми 2004-жылы Москва шаарында «КрасИзолит»ОООсунун филиалы тYзYлгθн. Азыркы убакта аймактардын  θндYрYштYк керектθθлθрYндθ изоляциялык материалдарга болгон  муктаждык  жогорулагандыгына  ошондой эле  аймактын талаптарын бул материалдар менен толук камсыздоо максатында бул ишканалар «СибКрасИзолит» компанисы аталып кайра тYзYлгθн.

 

Продукция жθнYндθ

Изоляциялык материал- бул θзара аракетешYYчY субстанциялардын бири бири менен туура келбеген процесстерин жок кылууга арналган материал. Биз сунуштаган материалдар θндYрYштYк-тиричиликке арналган, θзYнθ электро-,термо-, гидро-, хим-, фрикция-, изоляциялык материалдар жана алардын композициялардын спектрин камтыган  метатроптук товарлардын тYрYнYн  катарына кирет.

    Биз сиздерге  тθмθнкYдθй топтогу башкы материалдарды сунуш кылабыз, булар: кийиз, винипласт, литьевой капралон (полиамид 6),  тYрдYY маркадагы оргайнек, текстолит, констуркциялык  жана электротехникалык айнектекстолит, асботекстолит, тYрдYY фторопластык буюмдар, эбонит, химтуруктуу листовой ПВХ пластикаттар, лакокездемелер, асбестик буюмдар, паронит, сальниктик набивкалар жана бир катар башка позициялар.

 

КеректθθчYлθр жθнYндθ

Биз сунуштаган материалдар машина, кеме, прибор, тескурууда кенири колдонулат, ошондой эле дагы  автомобиль, авиация, электротехникалык, нефть θндYрYY, тамак-аш чыгаруу жана бир катар θндYрYштYн башка тармактарында  дагы кенири колдонулат. Бул материалдарды колдонуу тYрдYY ишканаларга θздθрYнYн ресурстарын эффективдYY колдонууга жана θндYрYштYн кθлθмYн жогорулатууга шарт тYзθт. Биздин максат- ишкана-θндYрYYчYлθрдYн бардык муктаждыктарын толук канаттандыруу.

 

ЖеткирYYчYлθр жθнYндθ

 «ЭлектроИзолит»ЖАК,«Владимир ХимЗавод», «Оргайнек» ЖАК, «ХимПласт»ЖАК, «Кирово-Чепецк химиялык Комбинат», «КАПРОЛИТ» ООО, «Бишкет кийиз фабрикасы» ТОО, «Элинар»ХК ААК, «Изотекс» ЖАК деген  ишканалардын дилерлери катары жана дагы башка ишканалар менен байланышта болуп жатып биз Сиздер YчYн дайыма  абдан ынгайлуу жана эн оптималдуу бааларды сунуштай алабыз.

 

Жаны сайтты караныздар! Абдан тез жYктθθ! Ынгайлуу интерфейс.  Караныздар:   http:// kriz/ru/


СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ
Copyright © 2021 ООО “КрасИзолит”
единый E-mail: 6-4-4@mail.ru
01. г.Красноярск, тел/ф. (391)252-78-63, (391)252-78-50, 391-2909445. адрес : г.Красноярск, ул.Мусоргского, 16, стр. 1.
02. г. Новосибирск, т/ф. +7-499-272-48-56, (391)2527863, офис ул.Мира, 62 офис.501
04. г. Москва, т. 499-272-48-56 "КрасИзолит-М" — ОАО "ЭлектроМаш"
05. Нижний Новгород т/ф +7-499-272-48-56;
06. Нижний Тагил, 8-912-230-31-24,
07. Иркутск т. 8-391-252-78-31
08. Томск, т./ф. +7-391-252-78-63
09. Хабаровск тел. +7-391-252-78-50
10. Украина: т. (37525) 9040423, т. 8 (37525) 6308093,
10. Белорусь: т. 8 (37525) 6308093, т. (37525) 9040423
11. Китай Anshan Xiaguang Material Trading Co.,Ltd. Telephone +86-412-8653577, 8653477
12. Anshan TAIHANG Electronic Power Co. Ltd.
ђазработка ѓрафикс
Яндекс.Метрика